• VARME OG OMTANKE
  Alderdommen er tiden i livet når du skal få tilbake alt du har gitt.
 • VENNSKAP OG TRIVSEL
  Tilbring alderdommen sammen med gode venner, i aktivitet og trivsel.

SKAARS EIERPRINSIPPER

Vi kan se tilbake på over 60 års drift, og har planer om å fortsette i minst 60 år til. Vi er ikke motivert av kortsiktig planlegging og utbytte. Vi skal forvalte arven videre, og være et godt hjem for våre beboere og en god arbeidsplass for våre ansatte.

Hvordan kommer vår driftsfilosofi til uttrykk?

 1. Vi tar ikke utbytte

  Vi har et langsiktig perspektiv på vår drift, og eventuelle overskudd pløyes inn i driften eller brukes til investering og utvikling av tilbudet vårt.

 2. God lønn og pensjon

  Vi er konkurransedyktig på lønns- og arbeidsbetingelser. Vi har tariffavtale og tilbyr våre ansatte gode lønns- og pensjonsbetingelser.

 3. Lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø

  Vi jobber langsiktig for å ha et godt arbeidsmiljø, og vi har et stabilt lavt sykefravær sammenlignet med andre sykehjem. 

 4. Høy kompetanse

  Vi har en fagdekning i pleien på ca 80 %.

  Vi investerer i kunnskap og videreutvikling av vårt personale, og har et eget stipend som våre ansatte kan søke på dersom de ønsker videre- eller etterutdanning.

 5. Miljøsertifisert

  Villa Skaar ble første gang sertifisert som Miljøfyrtårn i juni 2001, og var da blant de første sykehjem som var miljøsertifisert i landet, samt blant de første bedriftene i Lier kommune som fikk miljøfyrtårsertifisering. Vi har siden den gang arbeidet med å tilstrebe en miljøvennlig drift og overholde sertifikatets bransjekrav. Miljøtankegangen skal gjennomsyre alle avdelinger på Villa Skaar. Villa Skaar er nå ISO-sertifisert med bl.a. Miljøledelse ISO 14001.

 1. Fornøyde beboere og pårørende

  Vi gjennomfører årlige brukerundersøkelser, og sist vi deltok i Oslo kommunes brukerundersøkelser rettet mot beboere og pårørende ble Skaar Omsorg beste kjede blant de som leverer tjenester til Oslo, og Villa Skaar Sylling og Villa Skaar Jevnaker  fikk de to øverste plassene av 46 sykehjem i undersøkelsen.

 2. Fokus på friskhet, aktiviteter og mat

  Vi velger å se friskhet der andre kun ser sykdom og begrensninger. Vi ønsker å se hele mennesket og ikke kun diagnosene. Det er et viktig verdivalg.

  Vi velger også å satse stort på varierte aktiviteter og hjemmelaget mat. Der andre sparer ved å kutte i ikke-lovpålagte oppgaver, velger vi å fokusere nettopp på disse, fordi vi mener de er avgjørende for beboernes beste.

 3. Kontinuerlig kvalitetssikring

  Vi startet vår kvalitetsarbeid i 1994, og har fortsatt siden. Vi har et omfattende og grundig kvalitetsystem. Systemet er levende og utvikles kontinuerlig i takt med våre egne krav til tjenesten vi leverer, samt i takt med nye lover og forskrifter. Villa Skaar er nå ISO-sertifisert med Miljøledelse ISO-14001 og Kvalitetsledelse ISO-9001.

 4. Nært eierskap

  Vi har en liten og nær administrasjon, og det er kort vei fra beboeren til øverste leder. Alle, enten man jobber administrativt eller i pleien, er oppdatert og engasjert i hver enkelt beboers beste.

  Vi er ubyråkratiske og har kort tjenestevei.

 5. Stabil arbeidskraft

  Vi har en veldig stabil arbeidsstokk med lite gjennomtrekk, og de fleste av våre ansatte kommer fra nærområdet. Det er ikke uvanlig at vi hedrer ansatte med medaljen for «Lang og tro tjeneste».

VILLA SKAAR - GJENNOM FIRE GENERASJONER!

 • 1958

  Olav Einar Skaar hadde, etter å ha forsøkt seg innenfor mange ulike jobber (bilforhandler, sekretær, kontorist og redaktør), begynt som grossist innen sykehus- og sykehjemskonfeksjon. På en av sine salgsrunder møtte han søster Borghild som hadde noen beboere på en gård (Ashaug gård) som hun leide i Ski kommune. Borghild hadde blitt enke og Olav slo seg sammen med henne både på det private plan og knyttet til driften av Mehlum Pleiehjem på Ashaug.

 • 1960

  Olav ønsket å eie egne sykehjem, og var på jakt etter passende eiendommer. Leder for “kontoret for utsatte” i Oslo, som arbeidet med å sende beboere fra Oslo og ut på landet, tipset Olav om en eiendom i Sylling. Olav og Borghild falt for eiendommen som hadde en liten villa hvor det allerede bodde noen beboere. Bestyreren her skulle pensjonere seg, så Olav tok over et hus med beboere i. Skaar’s Sykehjem ble etablert, og dette ble starten på det som i dag er Villa Skaar.

 • 1962

  Driften startet på eiendommen i Sylling etter at et større påbygg ble ferdigstilt. Dette ble starten på en storstilt satsning. En rekke pensjonater for pasienter, og personalboliger for ansatte, kom snart under Olav Skaars eie. Flere kommuner kjøpte våre tjenester. På det meste drev vi 11 sykehjem med tilhørende personalboliger.

 • 1968

  Da Olav døde i 1968 drev hans sønn, Einar Olav Skaar, sykehjemmet videre sammen med Olavs hustru, kjent som søster Borghild. Olavs død var forresten en dramatisk affære. Han og sønnen Einar var i forhandlinger med Oslo om neste års rammetilskudd. Tilbudet var dårlig, og Olav reiste seg og sa at dette ble han ikke med på om det så var det siste han gjorde. Han slo så i bordet og døde på stedet. Einar fikk med andre ord en brå start på sin bestyrerperiode.

 • 1978

  Da søster Borghild gikk bort i 1978, drev Einar Olav Skaar sykehjemmene alene i en turbulent tid. Etterspørselen etter sykehjemsplasser sank dramatisk fordi satsningen på hjemmebasert omsorg gjorde mange sykehjem overflødige. Mange kommuner trakk seg derfor ut, og Einar måtte legge ned det ene sykehjemmet etter det andre og selge flere av eiendommene for å redde bedriften.

 • 1989

  Mona Skaar Thorsrud, datter av Einar Olav Skaar, overtok driften, og det siste pensjonatet måtte legges ned og selges. Mona satt nå kun igjen med hovedhjemmet. Oslo kommune truet regelmessig med å si opp driftsavtalen, og de økonomiske rammene var små. Flere ganger så det mørkt ut, men et hvert lite overskudd ble satt til side. Det gjorde at hun klarte å moderniserte driften og bygningen, og kunne etter hvert bygge på flere ganger. Mona valgte også å segmentere driften bort fra ordinær sykehjemsdrift, og vi begynte å spesialisere oss mot “vanskelig plasserbare beboere”. I dag ville vi kalt dette for demensomsorg.

 • 2004

  I 2004 sa Oslo kommune opp avtalen med Villa Skaar. De kjøpte da ca 80 % av plassene, og det så med andre ord ut som om det ble vanskelig å forsvare videre drift. Mona sin sønn, Richard, var styreformann i sykehjemmet, og forhandlet frem en avviklingsavtale med Oslo. Det gikk mot stort underskudd i 2004, og det var ikke gode framtidsutsikter. Det ble bestemt å legge ned driften hvis ikke noen i neste generasjon ville forsøke seg. Richard Skaar Thorsrud, sa da opp jobben som reiselivssjef på Rjukan, og flyttet hjem til Sylling med kone og barn. Sammen med de ansatte startet han en omfattende omstillingsprosess av driften hvor alle steiner ble snudd på. Visjonen og filosofien med fokus på friskhet og aktiviteter ble enda tydeligere, og man jobbet aktivt med kvalitet og markedsføring. Man endret nå navnet fra Skaars Sykehjem til Villa Skaar. Mona ble med videre som assisterende daglig leder og sikret kontinuitet og stabilitet.

 • 2006

  Driften gikk overraskende bra etter 2004, og i 2006 kunne man etablere en avdeling til. En eiendom 300 meter fra hovedhjemmet ble kjøpt, og omfattende oppussingsprosjekter ble igangsatt. Året etter ble Villa Eplehagen åpnet. Det ble en forsterket avdeling på 12 beboere, og driften ble lagt under hovedhjemmet i Sylling.

 • 2011

  I 2011 ble kontorene flyttet ut av sykehjemmet, noe som frigjorde plass til tre nye beboerrom i hovedhjemmet. Det var den gamle direktørboligen som Einar hadde solgt da han pensjonerte seg som nå ble kjøpt tilbake og omgjort til kontorbygg. I tillegg startet man opp tilbud om Seniorleiligheter på Kypros.

 • 2012

  Trendene viste at stadig flere store kjeder kom inn i sykehjemsbransjen. De små hjemmene ble etter hvert lagt ned. For å ha styrke til å motstå dette, samtidig som man trengte kapital for å bygge om og modernisere bygningene, så valgte man å selge driftsselskapet til den svenske kjeden INOM. Dette var en kjede som besto av små private sykehjem som ønsket å stå sammen. Kjeden ønsket å etablere seg i Norge og Villa Skaar ble første norske sykehjem i kjeden.

 • 2014

  INOM ble etterhvert kjøpt opp av en enda større kjede, Humana, og man høstet nyttige erfaringer på godt og vondt med å være eid av en så stor kjede. Dette var lærdom man tok med seg, da Richard valgte å gå ut av kjeden. Han etablerte da en ny kjede, Skaar Omsorg AS sammen med noen andre samarbeidspartnere, og det første Skaar Omsorg gjorde var å starte arbeidet med å kjøpe Villa Skaar tilbake.

 • 2015

  Skaar Omsorg kjøpte Villa Skaar som første bedrift i kjeden, og kjøpte Søster Ninas Sykehjem på Jevnaker dagen etter. Søster Ninas Sykehjem var et familiedrevet sykehjem med mye av den samme historien som Villa Skaar. Hjemmet fikk etterhvert endret navnet sitt til Villa Skaar Jevnaker, og hjemmene i Sylling ble omdøpt til Villa Skaar Sylling. Så begynte arbeidet med å implementere Villa Skaar filosofien og Villa Skaar rutinene på Villa Skaar Jevnaker.

 • 2016

  I desember 2016 ble det undertegnet en kjøpsavtale med Tollhaugen Seniorsenter på Vestfossen. Dette var et lite privat sykehjem som hadde vært i drift siden 1993. Hjemmet fikk nå navnet Villa Skaar Vestfossen, og arbeidet med å gjøre det om til et Villa Skaar-hjem tok til. Da det ikke var aktivitør på stedet, så første jobb ble å lyse ut en aktivitetsleder-stilling.

 • 2017

  Frogner Sykehjem ble kjøpt fra Lier kommune, som nedla driften her i 2016. Det viste seg at bygget var i meget dårlig forfatning. Alle rom måtte få bad, heisen måtte byttes ut, det branntekniske oppgraderes, asbesten fjernes og generelt alle flater pusses opp og moderniseres. Man mente allikevel at bygget hadde et stort potensiale til å bli et meget hyggelig og hjemmekoselig hjem. Rivning og oppussing ble startet i 2018 og fortsatte til desember 2020.

 • 2019

  Skaar Omsorg overtok Kajalund Sykehjem som ligger i bydel Ullern i Oslo i januar 2019, og startet umiddelbart med oppussing. Driften startet opp igjen 1. oktober 2019 som Villa Skaar Kajalund.

  Senere samme år kjøpte Skaar Omsorg to sykehjem på Eidsvoll fra Helseforetaket Incita. Dette er de tradisjonsrike sykehjemmene Valstad og Bøn som ligger 5 minutter fra hverandre. Den 15. oktober skiftet de navn til henholdsvis Villa Skaar Bøn og Villa Skaar Valstad.

 • 2020

  Villa Skaar Frogner åpnet i desember 2020. Etter to år med meget omfattende renovering og oppussing, så fremstår hjemmet nå som moderne og praktisk, samtidig som man har bevart byggets historiske uttrykk og sjel. Målet har vært å kombinere moderne krav med et hjemmekoselig og intimt miljø. Vi er stolte av at det 100 år gamle bygget, som ble fraflyttet av kommunen, nå har kommet til heder og verdighet igjen.

  I forbindelse med åpningen av Villa Skaar Frogner flyttet beboerne på Villa Skaar Sylling til Villa Skaar Frogner. Da flyttet samtidig beboerne på Villa Eplehagen inn i Villa Skaar Sylling. Driften på Villa Eplehagen ble da lagt ned, og planleggingen av et nytt Eplehagen startet opp.

 • 2021

  Lunner Omsorgssenter ble kjøpt fra Lunner kommune i januar. Kommunen hadde flyttet ut av sykehjemmet, og bygget sto nå tomt. Bygget på ca 5.500 m2 ligger på Roa omtrent 10 minutters biltur fra Villa Skaar Jevnaker.